نام و نام خانوادگی : زیبا لوک زاده

دکترای تخصصی در رشتة طب کار - عضو هیئت علمی گروه طب کار

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی یزد

شماره داخلی:3017

شماره مستقیم :33123017

 دفتر کار : خیابان فرخی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهید دکتر رهنمون - طبقه اول

جهت دريافت رزومه كليك كنيد 

 

 

نام و نام خانوادگی : محمد حسن غلامی

مدیر داخلی پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهید دکتر رهنمون

شماره مستقیم : 33123050  

شماره داخلی: 3050   

دفتر کار  : خیابان فرخی - کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهید دکتر رهنمون - طبقه همکف