قابل توجه دستیاران شرکت کننده در سی و ششمین دوره آزمون ارتقاء و گواهینامه تخصصی مورخ 96/4/15

محل و زمان توزیع کارت ورود به جلسه: بلوار پروفسور حسابی، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، دفتر امور تخصصی-چهارشنبه مورخ 96/04/14 - از ساعت14-10

اعلام کلید سؤالات: از طریق سایتOpens external link in new window Opens external link in new windowwww.edu.mui.ac.ir روز پنجشنبه مورخ 96/4/15 ساعت 14

جمع آوری اعتراضات: از طریق سایت Opens external link in new windowwww.edu.mui.ac.ir از ساعت 16 روز پنجشنبه مورخ 96/4/15 لغایت ساعت 16 روز شنبه مورخ 96/4/17

ضمناً، کارت ملی دستیاران محترم جهت ورود به جلسه در روز امتحان الزامی می باشد.