امور فرهنگی دانشکده برگزار میکند

 دانشجویان عزیز جهت دریافت فایل کتاب ابعاد معنوی قیام امام حسین (ع) اینجا کلیک کنید

         

    تاریخ آزمون یکشنبه مورخ 29/07/97 ساعت 8:30 الی 14:00  بصورت اینترنتی در سایت ssu.ac.ir/azmoon میباشد

ضمنا این آزمون دارای امتیاز دانشجوی نمونه است