گروه سلامت در بلایا و فوریت ها

نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

سلامت در حوادث و بلایا

Ph.D

بهمن 1392

61 واحد