گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

آدرس :
یزد - میدان عالم بلوار شهدای گمنام - 
پردیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد-
دانشکده بهداشت
گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

تلفن تماس:

31492083(035)

نمابر:

38209119(035)