گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

سال تاسیس

 

مقطع

 

نام رشته

 

مهر 1390

کارشناسی ارشد

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

1

 

 

 

 

 

1396

کارشناسی ارشد

علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

 

2

 

طرح درس کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی:

دکتر بهادر حاجی محمدی

Initiates file downloadزبان تخصصی

Initiates file downloadایمنی مواد غذایی

Initiates file downloadایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها


دکتر اکرمی

Initiates file downloadایمنی و کیفیت میکروبی مواد غذایی

 

دکتر خلیلی

Initiates file downloadایمنی شیمیایی مواد غذایی

Initiates file download سم شناسی مواد غذایی

 

 

طرح درس کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی:

دکتر صادقی زاده

Initiates file downloadفرآیندهای پیشرفته مواد غذایی

 

دکتر ندا ملاخلیلی

Initiates file downloadطرح آزمایشات کنترل کیفی مواد غذایی

 

طرح درس اساتید

بلوپرینت کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی:


دکتر بهادر حاجی محمدی

Initiates file downloadزبان تخصصی

Initiates file downloadایمنی مواد غذایی

Initiates file downloadایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها