گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

سال تاسیس

 

مقطع

 

نام رشته

 

مهر 1390

کارشناسی ارشد

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

1

 

 

 

 

 

1396

کارشناسی ارشد

علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

 

2