گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

سال تاسیس

 

مقطع

 

نام رشته

 

مهر 1390

کارشناسی ارشد

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

1

 

 

 

 

 

1396

کارشناسی ارشد

علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی و بهداشتی)

 

2

 

طرح درس کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی:

دکتر بهادر حاجی محمدی

Initiates file downloadزبان تخصصی

Initiates file downloadایمنی مواد غذایی

Initiates file downloadایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها


دکتر اکرمی

Initiates file downloadایمنی و کیفیت میکروبی مواد غذایی

 

دکتر خلیلی

Initiates file downloadایمنی شیمیایی مواد غذایی

Initiates file download سم شناسی مواد غذایی

 

 

طرح درس کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی:

دکتر بهادر حاجی محمدی

Initiates file downloadتکنولوژی گوشت پیشرفته

دکتر صادقی زاده

Initiates file downloadفرآیندهای پیشرفته مواد غذایی

 

دکتر ندا ملاخلیلی

Initiates file downloadطرح آزمایشات کنترل کیفی مواد غذایی

 

طرح درس اساتید

بلوپرینت کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی:


دکتر بهادر حاجی محمدی

Initiates file downloadزبان تخصصی

Initiates file downloadایمنی مواد غذایی

Initiates file downloadایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها