معرفی گروه

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

چشم انداز

با توجه به خلا موجود در زمینه تربیت نیروی انسانی برای بهداشت و ایمنی مواد غذایی، انتظار می رود در سالیان آینده دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی نیازهای اجرایی، پژوهشی و آموزشی را از طریق بالابردن سطح دانش و توانایی افراد در امر ایمنی و بهداشت مواد غذایی در کشور بر طرف نموده و در جهت کاربردی بودن هرچه بیشتر این رشته بتوانند در ارتقا و حفظ سلامت انسان ها مفید و موثر واقع گردند.