معرفی گروه

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

رسالت

رسالت رشته عبارتست از تربیت دانش آموختگانی که بتوانند پس از آشنایی با روش ها و فنون آموزشی و تحقیق در رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی، با درک ایمنی و بهداشت مواد غذایی، با بهره گیری از دانش لازم و نیز سیستم های مدیریت ایمنی غذا، زمینه را برای بازرسی و نظارت مواد غذایی فراهم ساخته و در تامین و ارتقای سلامت جامعه سهیم باشند. در واقع دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی گروهی از افراد مجرب در ارائه خدمات اجرایی، پژوهشی و آموزشی در مراکز اجرایی، آموزشی، نظارتی و تحقیقاتی بوده که این ماموریت در تربیت آنان مدنظر قرار گرفته شده است.