معرفی گروه

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

وظایف حرفه ای دانش آموختگان

1- نقش آموزشی:

-         آموزش به کارشناسان مواد غذایی در جهت ارتقاء دانش آنها

-         آموزش و پاسخگویی منطقی به نیازهای رو به رشد ومتغیر بهداشت و ایمنی مواد غذایی

-         آموزش، انتقال و بسط یافته های علمی و اطلاع رسانی غذا و مخاطران آن در سطح جامعه

 

2- نقش پژوهشی:

-         کمک به پژوهش های کاربردی بهداشت و ایمنی مواد غذایی

-         ارائه طرح های پژوهشی کاربردی درباره مسائل مبتلا به کشور

-         ارائه طرح های پژوهشی درباره تدوین استانداردهای مواد غذایی

 

3- نقش خدماتی:

-         ارائه خدمات کارشناسی در ادارات و مراکز مرتبط

-         ارائه خدمات در آزمایشگاههای کنترل مواد غذایی

-         مشارکت کردن در اجرای برنامه های بهداشت و ایمنی مواد غذایی سازمانهای ملی و بین المللی