معرفی گروه

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

استراتژی های کلی آموزشی

جهت نیل به اهداف بهداشت و ایمنی مواد غذایی راهبردهای ذیل لازم است بکار گرفته شوند:

-         بکارگیری تفکر خلاق، انتقادی و روش تحقیق در دانش آموختگان این رشته

-         تنظیم اهداف بر اساس اهداف بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سطح جامعه

-         تنظیم و ارائه برنامه های بهداشت و ایمنی مواد غذایی منطبق با نیازهای ملی و منطقه ای

-         تاکید بر پیشگیری از بیماریهای ناشی از غذا در جامعه در تدوین اهداف آموزش

-         تاکید بر بهبود و ارتقاء سلامت غذا در تدوین اهداف آموزش

-         طراحی برنامه آموزش مبتنی بر نقش و وظایف حرفه ای

-         ارائه برنامه های آموزشی به صورت تلفیقی از معلم محوری و دانشجو محوری

-         توجه به روش ها و فنون جدید آموزشی با تاکید بر تفکر خلاق و حل مشکل

-         آموزش و تقویت مهارت های دانشجو از طریق الگوهای عملی مراقبتی

-         آموزش دانشجو در جهت تقویت خودآموزی و یادگیری مستمر