اعضای گروه

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

دکتر بهادر حاجی محمدی

پست سازمانی: عضو هیات علمی و مدیرگروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی 

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی بهداشت و کنترل مواد غذایی - فوق دکترای سم شناسی مواد غذایی

پست الکترونیک: b.hajimohammadi[at]gmail.com

 شماره تماس:03531492155

03538209155

Initiates file download شرح وظایف

Initiates file download    رزومه دکتر بهادر حاجی محمدی

Initiates file download برنامه هفتگی

طرح درس