گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

طرح های تحقیقاتی

-          تعیین شیوع و شدت آلودگی به انگل لینگواتولا سراتا در دام های کشتاری در کشتارگاه یزد

-          بررسي وضعيت آلودگي ماست هاي پاستوريزه توليد شده شهر يزد به آفلاتوکسين M1در سال 1391

-          فراواني و الگوي آلودگي به سارکوسيستيس در گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه شهرستان يزد در سال 1392

-          بررسی هویت مولکولی ایزوله های نوچه انگل Linguatula serrata جدا شده از گوسفند ان کشتار شده در کشتارگاه یزد 1392

-          بررسي تاثير آموزش بر آگاهي، نگرش و عملکرد زنان شهر يزد درمورد مواد غذايي کپک زده و آلوده به آفلاتوکسين

-          A modified DNA extraction method for food-borne Linguatula serrata nymphs

-          بررسي مقدار آفلاتوکسين B1  دريافتي از طريق جيره غذايي در کارکنان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکي شهيد صدوقي يزد با استفاده از بيومارکر

-         بررسي و مقايسه کارايي روش هاي فنل کلروفرم، salting out و ستوني در استخراج DNA از انگل سارکوسيستيس موجود در گوشت گاو

-          بررسی و شناسایی مولکولی تقلب در گوشت مورد استفاده در ترکیب همبرگرهای سنتی تولیدی در شهر یزد در سال 1392