گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

ترجمه و تالیف

درسنامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

درسنامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی

گردآوری و تالیف: دکتر بهادر حاجی محمدی، دکتر محمد حسن احرامپوش، مهندس سپیده خلعتبری، مهندس فرخنده ایزدی

ناشر: جامعه نگر، 1393