گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

پروژه

بررسی هویت مولکولی ایزوله های نوچه انگل Linguatula serrata جدا شده از گوسفند ان کشتار شده در کشتارگاه یزد 1392

بررسی شیوع و شدت آلودگی به کیست هیداتید در کبد دام های کشتاری در کشتارگاه یزد

بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران شیرده شهر یزد از فلزات سمی منتقله از شیر مادر در سال 92

آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان پزشکی دانشگاه شهید صدوقی یزد درباره آلرژی غذایی