گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

کارگاه های آموزشی

موضوع کارگاه

زمان برگزاری

مدرس

1

اصول و نحوه پروپوزال نویسی

زمستان91

دکتر بهادر حاجی محمدی

2

آموزش نرم افزار spss

خرداد 91

خانم مرضیه شکوهی فر

3

روش تحقیق

بهار92

خانم سکینه گرایلو

4

ایمنی آب آشامیدنی

آبان 92

دکتر مهدی مختاری

5

آموزش نرم افزار endnote

اردیبهشت 93

آقای مهدی کیانی

6

آشنایی با بانک های اطلاعات علمی

به زودی

دکتر مهدی مختاری