گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

ژورنال کلاب

1- موضوع: ویژگی ها و کیفیت گوشت شتر یک کوهانه

مقاله مورد بحث:

Kadim I.T. et al. (2008). A review of the growth, and of the carcass and meat quality characteristics of the one-humped camel (Camelus dromedaries). Meat Science, 80:555-569.

2- موضوع: ضایعات فراورده های گوشتی در کشتارگاه ها

مقاله مورد بحث: بکایی، سعید و همکاران (1378). بررسی شیوع ضایعات ضبط شده گوسفندان اعزامی به کشتارگاه لواسان. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. دوره 54، شماره 2. صفحات 19 تا 23.