طرح درس های دکتر بهادر حاجی محمدی

Initiates file downloadایمنی وکیفیت گوشت و فراورده ها

Initiates file downloadزبان تخصصی

Initiates file downloadایمنی مواد غذایی

Initiates file downloadبهداشت و ایمنی شیر و فراورده ها

Initiates file downloadانگل شناسی مواد غذایی

Initiates file download روشهای تحقیق در علوم پزشکی

 Initiates file downloadاصول چاپ مقاله در مجلات علوم پزشکی

طرح درس های دکتر فاطمه اکرمی

Initiates file download ایمنی و کیفیت میکروبی مواد غذا

Initiates file download سیستم های مدیریت ایمنی غذا

Initiates file download  میکروب شناسی مواد غذایی

Initiates file downloadاصول نگهداری مواد غذایی

طرح درس های دکتر الهام خلیلی:

Initiates file downloadایمنی شیمیایی مواد غذایی

Initiates file downloadاصول سم شناسی

Initiates file downloadالودگی محیطی مواد غذایی

Initiates file download سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

Initiates file downloadروشهای نمونه برداری مواد غذایی

 

طرح درس دکتر سهیل اسکندری:

Initiates file downloadایمنی شیمیایی مواد غذایی

طرح درس دکتر گیلدا اسلامی:

Initiates file download تشخیص ملکولی مخاطرات مواد غذایی

 

طرح درس مهندس بزم:

Initiates file downloadجستجوی الکترونیکی

 طرح درس های مشترک اساتید گروه:

Initiates file downloadسمینار

Initiates file downloadپروژه