گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

طرح درس اساتید

طرح درس های دکتر بهادر حاجی محمدی

Initiates file downloadایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها

Initiates file downloadزبان تخصصی

Initiates file downloadایمنی مواد غذایی

طرح درس دکتر فاطمه اکرمی:

Initiates file downloadایمنی و کیفیت میکروبی مواد غذایی

 

 

طرح درس های دکتر الهام خلیلی:

Initiates file downloadایمنی شیمیایی مواد غذایی

Initiates file downloadاصول سم شناسی

 

 

 

 

طرح درس دکتر سهیل اسکندری:

Initiates file downloadایمنی شیمیایی مواد غذایی

طرح درس دکتر گیلدا اسلامی:

Initiates file download تشخیص ملکولی مخاطرات مواد غذایی

 

طرح درس مهندس بزم:

Initiates file downloadجستجوی الکترونیکی

 طرح درس های مشترک اساتید گروه:

Initiates file downloadسمینار

Initiates file downloadپروژه

 

طرح درس های دکتر بهادر حاجی محمدی

Initiates file downloadایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها

Initiates file downloadزبان تخصصی

Initiates file downloadایمنی مواد غذایی

طرح درس دکتر فاطمه اکرمی:

Initiates file downloadایمنی و کیفیت میکروبی مواد غذایی

 

 

طرح درس های دکتر الهام خلیلی:

Initiates file downloadایمنی شیمیایی مواد غذایی

Initiates file downloadاصول سم شناسی

 

 

 

 

طرح درس دکتر سهیل اسکندری:

Initiates file downloadایمنی شیمیایی مواد غذایی

طرح درس دکتر گیلدا اسلامی:

Initiates file download تشخیص ملکولی مخاطرات مواد غذایی

 

طرح درس مهندس بزم:

Initiates file downloadجستجوی الکترونیکی

 طرح درس های مشترک اساتید گروه:

Initiates file downloadسمینار

Initiates file downloadپروژه