گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

برنامه کلاسی

ترم: 1    نیمسال: اول     سال تحصیلی: 97-96    

 

      ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

13-15

15-17

شنبه


 

 

یکشنبه

  تجزیه تحلیل اطلاعات آماری

(خانم شمسی )


روش های نمونه برداری مواد غذایی

(دکتر الهام خلیلی)

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

(دکتر الهام خلیلی)

 

دوشنبه

 

میکروب شناسی مواد غذایی

(دکتر فاطمه اکرمی)

اصول نگهداری مواد غذایی

(دکتر فاطمه اکرمی)

انگل شناسی مواد غذایی

(دکتر حاجی محمدی)

سه شنبه

روش های تحقیق در علوم پزشکی

(دکتر حاجی محمدی)

اصول چاپ مقاله در مجلات علوم بهداشتی

(دکتر حاجی محمدی)

شیمی مواد غذایی

(دکتر یاسینی)

چهارشنبه

 

 

 

 

 

ترم: 3    نیمسال: اول  سال تحصیلی: 97-96       

 

 

 ساعت    ایام هفته
      8-10       10-12
      13-15      15-17

شنبه

 

 

 

 

  یکشنبه
  دوشنبه

تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذایی

(دکتر گیلدا اسلامی)

  بهداشت و ایمنی شیر و فرآورده ها

(دکتر حاجی محمدی-1 واحد نظری)

(دکتر اسکندری-1 واحد عملی)

 سه شنبه

 آلودگی محیطی مواد غذایی

دکتر جاهد-1 واحد نظری)

(دکتر خلیی-1 واحد عملی)

سیستم های مدیریت ایمنی غذا

(دکتر فاطمه اکرمی)

چهار شنبه

سمینار

(اساتید گروه)

پروژه

(اساتید گروه)

سیستم ایمنی غلات، میوه، سبزی

دکتر جاهد-1 واحد )

(دکتر شاهدی-1 واحد)