گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

برنامه کلاسی

Initiates file downloadبرنامه هفتگی دانشجویان کارشناسی ارشد

ترم: 2    نیمسال: دوم     سال تحصیلی: 97-96   

 

      ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

14-16

16-18

شنبه

ایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها

(دکتر بهادر حاجی محمدی)

زبان تخصصی

(دکتر بهادر حاجی محمدی)

ایمنی شیمیایی مواد غذایی

(دکتر الهام خلیلی-دکتر سهیل اسکندری)

 

یکشنبهایمنی مواد غذایی

(دکتر بهادر حاجی محمدی)

ایمنی و کیفیت میکروبی موادغذایی

(دکتر فاطمه اکرمی)

 

دوشنبه

 طراحی و فنون آموزش در علوم پزشکی

(دکتر فاطمه کشمیری)

اصول سم شناسی

(دکتر الهام خلیلی)

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

 

ترم: 4    نیمسال: دوم  سال تحصیلی: 97-96       

 

 

 ساعت    ایام هفته
      8-10       10-12
      14-16      16-18

شنبه


پایان نامه

 

 

 

  یکشنبه
  دوشنبه

 

 سه شنبه

چهار شنبه