گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

برنامه کلاسی

ترم: 2    نیمسال: دوم      سال تحصیلی: 96-95    

 

      ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

14-16

16-18

شنبه

  اصول سم شناسی

(دکتر الهام خلیلی)

  ایمنی شیمیایی مواد غذایی

(دکتر الهام خلیلی- دکتر سهیل اسکندری)

 

 

یکشنبه

ایمنی و کیفیت گوشت و فراورده ها

(دکتر حاجی محمدی)

ایمنی و کیفیت میکروبی مواد غذایی

(دکتر فاطمه اکرمی)

 

دوشنبه

    ایمنی موادغذایی

(دکتر حاجی محمدی)

زبان تخصصی

(دکتر حاجی محمدی)

جستجوی الکترونیک

(خانم مهندس بزم)

سه شنبه

چهارشنبه

 

 

 

 

 

ترم: 4    نیمسال: دوم  سال تحصیلی: 96-95       

 

 

 ساعت    ایام هفته
      8-10       10-12
      14-16      16-18

شنبه

      پایان نامه

 

 

 

  یکشنبه
  دوشنبه
 سه شنبه

چهار شنبه