گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

ترم بندی برنامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی

نیم سال اول

ردیف

نام درس

ساعت

جمع واحد

نوع درس

نظری

عملی

1

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

0/5

0/5

1

جبرانی

2

میکروب شناسی موادغذایی

2

-

2

جبرانی

3

اصول نگهداری مواد غذایی

2

-

2

جبرانی

4

شیمی موادغذایی

2

-

2

جبرانی

5

روش های تحقیق در علوم پزشکی

1

1

2

جبرانی

6

اصول چاپ مقاله در مجلات علوم پزشکی

1

-

1

جبرانی

7

انگل شناسی مواد غذایی

2

-

2

اختصاصی اختیاری

8

روش های نمونه برداری موادغذایی

2

-

2

اختصاصی اجباری

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

12/5

1/5

14

 

 

 

نیم سال دوم

ردیف

نام درس

ساعت

جمع واحد

نوع درس

نظری

عملی

1

اصول سم شناسی

2

-

2

جبرانی

2

ایمنی مواد غذایی

2

-

2

جبرانی

3

زبان تخصصی

2

-

2

اختصاصی اجباری

4

ایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها

2

-

2

اختصاصی اجباری

5

ایمنی شیمیایی مواد غذایی

2

1

3

اختصاری  اجباری

6

ایمنی و کیفیت میکروبی موادغذایی

2

1

3

اختصاصی اجباری

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

12

2

14

 

 

 

نیم سال سوم

ردیف

نام درس

ساعت

جمع واحد

نوع درس

نظری

عملی

1

سیستم های مدیریت ایمنی غذا

1

1

2

اختصاصی اجباری

2

آلودگی محیطی موادغذایی

1

1

2

اختصاصی اجباری

3

بهداشت و ایمنی شیر و فراورده ها

1

1

2

اختصاصی اجباری

4

ایمنی غلات، میوه و سبزی

2

-

2

اختصاصی اجباری

5

تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذایی

1

1

2

اختصاصی اختیاری

6

سمینار

-

1

1

اختصاصی اجباری

7

پروژه

-

1

1

اختصاصی اجباری

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

6

6

12

 

 

 

نیم سال چهارم

ردیف

نام درس

ساعت

جمع واحد

نوع درس

نظری

عملی

1

پایان نامه

-

6

6

اختصاصی اجباری

جمع واحدهایی که در طول نیمسال ارائه می گردد

-

6

6