گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

برنامه امتحانی

 

 

برنامه امتحانی ترم 2- ورودی 94

ایام هفته

تاریخ امتحان

نام درس

 یکشنبه

95/10/19

ایمنی میوه، سبزی و غلات

سه شنبه

95/10/21

سیستم های مدیریت ایمنی غذا

شنبه

95/10/25

تشخیص ملکولی مخاطرات مواد غذایی

چهارشنبه

93/10/29

بهداشت شیر و فراورده ها

 شنبه

93/11/2

آلودگی محیطی

 

 

 

برنامه امتحانی ترم 1- ورودی 93

ایام هفته

تاریخ امتحان

نام درس

شنبه

93/10/20

ایمنی مواد غذایی

سه شنبه

93/10/23

روش نمونه برداری مواد غذایی

شنبه

93/10/27

بهداشت محیط در صنایع غذایی

سه شنبه

93/10/30

زبان تخصصی

شنبه

93/11/4

میکروبیولوژی مواد غذایی

دوشنبه

93/11/6

شیمی مواد غذایی

چهارشنبه

93/11/8

اصول نگهداری مواد غذایی

 

 

 

برنامه امتحانی ترم 3- ورودی 92

ایام هفته

تاریخ امتحان

نام درس

شنبه

93/10/20

ایمنی غلات، میوه و سبزی

 شنبه

93/10/27

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

سه شنبه

93/10/30

آلودگی محیطی مواد غذایی