اطلاعیه مهم اداره آموزش دانشکده دندانپزشکی:

بدینوسیله به اطلاع می رساند امتحانات روز سه شنبه 95/10/21 در روز پنجشنبه 95/11/14 برگزار خواهد شد.

 

دفتر مطالعات و توسعه

گروه های آموزشی

آموزش تخصصی

آموزش

پژوهش

معاونت

ریاست

روابط عمومی

کارکنان

معاونت دانشجویی-فرهنگی

مجله تحقیقات دندانپزشکی

مراکز تحقیقاتی

کتابخانه