مشاركت اساتيد، كاركنان و فراگيران را در ارتقاء فرايندها و رسيدن به رتبه اول تا پنجم كشوري در عرصه توليد علم، ضروري مي دانيم