آموزش

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

واحدهای تدریسی اساتید

دکتر بهادر حاجی محمدی

ایمنی مواد غذایی

انگل شناسی مواد غذایی

زبان تخصصی

ایمنی و کیفیت گوشت و فرآورده ها

بهداشت و ایمنی شیر و فرآورده ها

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

دکتر فاطمه اکرمی مهاجری

اصول نگهداری مواد غذایی

میکروب شناسی موادغذایی

سیستم های مدیریت ایمنی غذا

ایمنی و کیفیت میکروبی موادغذایی

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

دکتر غلامرضا جاهد خانیکی

آلودگی محیطی موادغذایی

ایمنی غلات، میوه و سبزی

 

دکتر سهیل اسکندری

بهداشت و ایمنی شیر و فرآورده ها

ایمنی شیمیایی مواد غذایی

 

دکتر سید علی یاسینی

شیمی مواد غذایی