راهنمای آزمون دکترا

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

قابل توجه دانشجویان و دانش آموختگان کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی (وزارت بهداشت) علاقمند به شرکت در آزمون دکتری تخصصی

با توجه به اینکه دکتری تخصصی رشته بهداشت و ایمنی مواد غذایی در وزرات بهداشت در دست تصویب می باشد و هنوز امکان شرکت در این آزمون وجود ندارد لذا دانشجویان و دانش آموختگان این رشته می توانند برحسب علاقه خود در یکی از رشته ذیل ادامه تحصیل دهند.

- دکتری تخصصی دامپزشکی- بهداشت و کنترل مواد غذایی (وزارت علوم)- دانشکده دامپزشکی

- دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی مواد غذایی- بهداشت مواد غذایی- شیمی مواد غذایی- مهندسی صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی) (وزارت علوم)- دانشکده کشاورزی

- دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی- کنترل کیفی و بهداشتی (وزارت بهداشت)

- دکتری تخصصی سیاست هاي غذا و تغذیه (وزارت بهداشت)

به اطلاعات هریک از رشته های مورد نظر در همین وب سایت اشاره شده است.

دکتری تخصصی دامپزشکی- بهداشت و کنترل مواد غذایی (وزارت علوم)

دكتري عمومي دامپزشكي، پزشكي، داروسازي

كارشناسي ارشد: تغذيه، صنايع غذايي، زيست شناسي (غير از گرايش گياهي)، شيمي، ميكروبيولوژي، بهداشت مواد غذايي

 

دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی (میکروبیولوژی مواد غذایی- بهداشت مواد غذایی- شیمی مواد غذایی- مهندسی صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی) (وزارت علوم)

 

کلیه رشته ها

 

دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی- کنترل کیفی و بهداشتی (وزارت بهداشت)

كارشناسی ارشد در رشته هاي علوم و صنایع غذایی (كلیه گرایش ها)، شیمی مواد غذایی، میكروبیولوژي مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی؛ علوم غذایی؛ مهندسی كشاورزي (گرایش علوم و صنایع غذایی)، بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

دکتری تخصصی سیاست هاي غذا و تغذیه (وزارت بهداشت)

كارشناسی ارشدعلوم تغذيه؛ علوم بهداشتی در تغذيه؛ اقتصاد بهداشت؛ مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ اپیدمیولوژي؛ آموزش بهداشت؛ آمار زیستی؛ علوم و صنایع غذایی (گرایش كنترل كیفی وبهداشتی)؛ بهداشت وایمنی موادغذایی؛ علوم تغذيه در بحران و حوادث غیرمترقبه

دكتراي عمومی پزشكی؛ دندانپزشكی وداروسازي

دکتری تخصصی دامپزشکی- بهداشت و کنترل مواد غذایی (وزارت علوم) سال 94

1- زبان انگليسي (2)

2- استعداد تحصيلي (1)

3- مجموعه دروس تخصصي در سطح دكتراي حرفه اي شامل (ميكروبشناسي مواد غذايي ـ شيمي مواد غذايي ـ بهداشت و بازرسي گوشت ـ بهداشت و صنايع شير ـ صنايع گوشت ـ اپيدميولوژي ـ بيماريهاي مشترك انسان و دام) (4)

 

دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی(میکروبیولوژی مواد غذایی- بهداشت مواد غذایی) (وزارت علوم) سال 94

1- زبان انگليسي (2)

2- استعداد تحصيلي (1)

3- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل: (ميكروبيولوژي مواد غذاي، شيمي مواد غذايي، اصول مهندسي صنايع غذايي، تكنولوژي مواد غذايي) (4)

4- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل (فرايند مواد غذايي تكميلي، ميكروبيولوژي مواد غذايي تكميلي،  ميكروبيولوژي صنعتي مواد غذايي، بيولوژي ملكولي ميكروارگانيزمها) (4)

 

دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی (وزارت علوم) سال 94

1- زبان انگليسي (2)

2- استعداد تحصيلي (1)

3- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل: (ميكروبيولوژي مواد غذايي، شيمي مواد غذايي، اصول مهندسي صنايع غذايي، تكنولوژي مواد غذايي) (4)

4- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل: ـ شيمي مواد غذايي (شيمي مواد غذايي تكميلي، فرايند مواد  غذايي تكميلي، روشهاي نوين آزمايشگاهي) (4)

 

دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی- مهندسی صنایع غذایی (وزارت علوم) سال 94

1- زبان انگليسي (2)

2- استعداد تحصيلي (1)

3- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل: (ميكروبيولوژي مواد غذاي، شيمي مواد غذايي، اصول مهندسي صنايع غذايي، تكنولوژي مواد غذايي) (4)

4- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل: ـ مهندسي صنايع غذايي (مهندسي صنايع غذايي تكميلي، خواص بيوفيزيكي محصولات كشاورزي، فرآيند مواد غذايي تكميلي) (4)

 

 

دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی (وزارت علوم) سال 94

1- زبان انگليسي (2)

2- استعداد تحصيلي (1)

3- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل: (شيمي مواد غذايي، ميكروبيولوژي مواد غذايي، اصول مهندسي صنايع غذايي، تكنولوژي مواد غذايي، كنترل كيفيت مواد غذايي) (4)

4- مجموعه دروس تخصصي در سطح كارشناسي ارشد شامل: (شيمي مواد غذايي تكميلي، ميكروبيولوژي صنعتي مواد غذايي، خواص بيوفيزيكي محصولات كشاورزي) (4)

 

دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی- کنترل کیفی و بهداشتی (وزارت بهداشت) سال 93

میكروبیولوژي مواد غذایی (2)؛ شیمی مواد غذایی (2)؛ تكنولوژي مواد غذایی (3)؛ كنترل كیفی مواد غذایی(3)

 

دکتری تخصصی سیاست هاي غذا و تغذیه (وزارت بهداشت) سال 93

تغذیه اساسی و کاربردی (5)؛ آمارزیستی (2)؛ اقتصاد خرد (2)؛ اصول و مدیریت برنامه ریزي راهبردي (1)؛ جامعه شناسی پزشكی (1)

 

دکتری تخصصی دامپزشکی- بهداشت و کنترل مواد غذایی 94 (وزارت علوم)

دانشگاه اروميه- روزانه (  (5

دانشگاه تهران- روزانه (2)

دانشگاه شهيد چمران- اهواز- روزانه (3)

دانشگاه شيراز- روزانه (3)

دانشگاه فردوسي مشهد- روزانه ( (2

دانشگاه تهران- نوبت دوم (2)

دانشگاه فردوسي مشهد- نوبت دوم (2)

دانشگاه شيراز- پردیس خودگردان (3)

دانشگاه فردوسي مشهد-پردیس خودگردان (2)

 

 

دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی 94 (میکروبیولوژی مواد غذایی- بهداشت مواد غذایی) (وزارت علوم)

دانشگاه ارومیه- روزانه (2) 

دانشگاه تبريز- روزانه (1)

دانشگاه تهران- روزانه (3)

دانشگاه شيراز- روزانه (3)

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان- روزانه (1)

دانشگاه فردوسي مشهد- روزانه (5)

پژوهشكده علوم و صنايع غذايي- مشهد- روزانه (2)- پژوهش محور

دانشگاه تبريز- نوبت دوم (1)

دانشگاه تهران- نوبت دوم (1)

 دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان- نوبت دوم (1)

دانشگاه فردوسي مشهد- نوبت دوم (3)

دانشگاه فردوسي مشهد- پرديس خودگردان (2)

 

دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی94 (وزارت علوم)

دانشگاه ارومیه- روزانه (2)

دانشگاه تبريز- روزانه (1)

دانشگاه تهران- روزانه (3)

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان- روزانه (3)

دانشگاه فردوسي مشهد- روزانه (1)

پژوهشكده علوم و صنايع غذايي- مشهد- روزانه (2)- پژوهش محور

دانشگاه تبريز- نوبت دوم (1)

دانشگاه تهران- نوبت دوم (1)

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان- نوبت دوم (1)

دانشگاه فردوسي مشهد- نوبت دوم (1)

 

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی- مواد و طراحی صنایع غذایی 94 (وزارت علوم)

دانشگاه ارومیه- روزانه (2)

دانشگاه تهران- روزانه (3)

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان- روزانه (4)

دانشگاه فردوسي مشهد- روزانه (3)

پژوهشكده علوم و صنايع غذايي- روزانه (2)- پژوهش محور

دانشگاه تهران- نوبت دوم (1)

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان- نوبت دوم (2)

دانشگاه فردوسي مشهد- نوبت دوم (2)

 

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی 94 (وزارت علوم)

دانشگاه ارومیه- روزانه (5)

دانشگاه ه تبریز- روزانه (1)

دانشگاه تربيت مدرس- روزانه(4)

دانشگاه تهران- روزانه (3)

دانشگاه شیراز (3)

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساری- روزانه (5)

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان- روزانه (2)

دانشگاه فردوسي مشهد- روزانه (5)

پژوهشكده علوم و صنايع غذايي- روزانه (2)- پژوهش محور

دانشگاه تبریز- نوبت دوم (1)

دانشگاه تهران- نوبت دوم (1)

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان- نوبت دوم (1)

دانشگاه فردوسي مشهد- نوبت دوم (3)

دانشگاه تبریز- پردیس خودگردان (1)

دانشگاه فردوسي مشهد- پرديس خودگردان (3)

 

آزمون دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی- کنترل کیفی و بهداشتی 93 (وزارت بهداشت)

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (2)

 

دکتری تخصصی سیاست هاي غذا و تغذیه 93 (وزارت بهداشت)

دانشگاه علوم پزشکی تهران (2)

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (2)

 

دکتری تخصصی دامپزشکی- بهداشت و کنترل مواد غذایی (وزارت علوم)

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 91

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 92

Initiates file downloadنمونه سوالات استعداد تحصیلی سال 92

Initiates file downloadنمونه سوالات  زبان عمومی سال 92

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 93

Initiates file downloadنمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی سال 93

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 94

Initiates file downloadنمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی سال 94

 

دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی(میکروبیولوژی مواد غذایی- بهداشت مواد غذایی) (وزارت علوم)

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 93

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 94

 

دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی- شیمی مواد غذایی (وزارت علوم)

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 93

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 94

 

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی- مهندسی صنایع غذایی (وزارت علوم)

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 93

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 94

 

دروس امتحانی و ضرایب مربوطه دکتری تخصصی مجموعه علوم و صنایع غذایی- تکنولوژی مواد غذایی (وزارت علوم)

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 93

Initiates file downloadنمونه سوالات آزمون سال 94

Initiates file downloadنمونه سوالات استعداد تحصیلی سال 92

Initiates file downloadنمونه سوالات  زبان عمومی سال 92

Initiates file downloadنمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی سال 93

Initiates file downloadنمونه سوالات استعداد تحصیلی و زبان عمومی سال 94

 

 

آزمون دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی- کنترل کیفی و بهداشتی (وزارت بهداشت) 

نمونه سوالات آزمون سال 93