امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی

گروه بهداشت و ایمنی مواد غذایی

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

یخچال

7

بن ماری جوش

2

رفراکتومتر

8

بن ماری 37 درجه

3

الایزاریدر

9

اسپکتروفتومتر

4

pH متر

10

شیکر لوله

5

ترازوی حساس

11

سیستم الکتروفورز

6

سانتریفوژ

12

فور

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

انکوباتور معمولی

9

بن ماری جوش

2

انکوباتور معمولی

10

کلنی کانتر

3

انکوباتور  CO2

11

شیکر

4

بن ماری سرولوژی

12

ترازوی دیجیتال 01/0 گرم

5

بن ماری سرولوژی

13

اتوکلاو

6

بن ماری سرولوژی

14

فور (آون)

7

یخچال فریزر

15

میکروسکوپ معمولی

8

استریومیکروسکوپ

16

میکروسکوپ فازکنتراست

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

هود لامینار

5

میکروسکوپ اینورت

2

انکوباتور 37 درجه

6

میکروسکوپ فلورسانس

3

سانتریفیوژ (2 عدد)

7

روتاتور

4

میکروسکوپ نوری

8

میکروسکوپ دوربین دار

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

اتمیک ابزربشن

3

اسپکتروفتومتر UV visible

2

گازکروماتوگراف

4

دستگاه هیدروژن  ژنراتور

ردیف

نام تجهیزات

ردیف

نام تجهیزات

1

شيکر انکوباتور ديجيتال

5

ترازوی 0001/0 گرم

2

دستگاه اولتراسونيک

6

دستگاه آب مقطر

3

پمپ پريستالتيك

7

اسپکتروفتومتر UV visible

4

pH متر

8