نام و نام خانوادگی :فرشته تقوی

شماره تماس مستقیم:36271338

شماره داخلی:2307

مسیر دستیابی :ساختمان ترخیص-زیر زمین

 

شرح وظایف واحد درآمد

1)پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه HIS (سیستم اطلاع رسانی بیمارستانی)

 2)تعیین و آموزش منشی بخش های مختلف بیمارستانی در جهت ثبت کلیه خدمات انجام شده به بیمار و واحد های سرپایی و بستری

3)پیگیری در خصوص مطالبات از بیمه ها با جلسات مکرر با سازمان ها و نمایندگان آنها

4)پیگیری در خصوص علل کسورات و شناسایی علل آنها و بازگشت آنها به مسئولین هر بخش در کاهش هر چه بیشتر کسورات

5)تهیه گزارش ماهانه کارکرد پزشکان و پروسیجرها و خدمات انجام شده برای بیماران

6)تهیه گزارش تخفیفات

7)برنامه بازدید از بخشهای بیمارستان و نظارت بر حسن اجرای عملکرد منشی بخشها

8)جلسات مداوم با واحدها ی مختلفی همچون داروخانه ، آزمایشگاه ، انبار و کارپردازی ،آشنایی با برنامه HIS انبارها و بکارگیری از برنامه فوق در ارتقا کمی و کیفی انبار داروئی و لوازم مصرفی

9)کنترل و نظارت بر به روز کردن قیمت داروها و تجهیزات مصرفی بر اساس قیمت های ارائه شده که در سایت سازمان های بیمه گر است .

10)دریافت مابه التفاوت از بیمار در خصوص دارو و لوازم مصرفی که در تعهد سازمان های بیمه گر نمی باشد .

11)برگزاری جلسات آموزش با منشی ها و مددکاری و نمایندگان مقیم بیمه

12)بازدید از واحد درآمد بیمارستان ها و بررسی علل کسورات و پیگیری و نظارت بر اجرائی شدن مقررات

13)تهیه جداول هزینه و درآمد بخشهای بیمارستانی

14)ساماندهی بخشهای آزمایشگاه ، داروخانه، رادیولوژی و اتاق عمل ها ، با ایجاد واحدی به نام کنترل کیفی که کنترل ونظارت بر واحد های فوق را بعهده دارد.

15)تهیه درصد کسورات به صورت ماهانه بوسیله ثبت در سامانه مخصوص و تجزیه و تحلیل آن

16)ارسال صورتحسابها به سازمان های بیمه گر در فرصت تعیین شده

17)کنترل اسناد بیمه ای به منظور جلوگیری از کسورات و افزایش درآمدی

18)نظارت بر حسن اجرای قوانین شورای عالی بیمه با بررسی کسورات سازمان های بیمه گر

19)سازمان دهی فعالیتهای مربوطه به واحد درآمد و تقسیم مسئولیت

20)اتخاذ راه کارهای عملیاتی به منظور افزایش درآمد

21)ارسال آمارهای مالی (بصورت دوره های 1 ماهه و 6 ماهه مثل مصدومین ترافیکی ، تبصره 15 ،و نیازمندان به معاونت درمان و وزارتخانه)