نام و نام خانوادگی : دكتر فرناز فرزان

شماره تماس مستقیم:36271338

شماره داخلی:2307

مسیر دستیابی :ساختمان ترخیص - طبقه زیر زمین

نام و نام خانوادگی : ندا هنرور

شماره تماس مستقیم:36271338

شماره داخلی:2307

مسیر دستیابی :ساختمان ترخیص - طبقه زیر زمین

 

 شرح وظایف واحد رسیدگی به اسناد پزشکی

_کنترل کمی پرونده قبل از ترخیص بیمار

 _تحویل پرونده کنترل شده به واحد حسابداری ترخیص

 _رسیدگی به نواقص پرونده و ارجاع به بخش مربوطه

_کنترل مالی پرونده بیماران بستری

_  عودت پرونده های ناقص جهت رفع نقص مالی به واحد حسابداری ترخیص

پیگیری پرونده های عودت داده شده به واحد حسابداری و بخش ها جهت بازگشت پرونده به بخش مدارک پزشکی

 اهداف ويژه واحد رسيدگي به اسناد پزشكي

 تعيين کاستي هاي پرونده از لحاظ تعداد گزارشاتي که لازم است بطور معمول براي تمام انواع بيماران بستري، سرپايي و اورژانسي درپرونده ايشان وجود داشته باشد.

 تعيين عناصر اطلاعاتي نانوشته هرفرم تکميل شده پرونده

 تعيين درستي اطلاعات هويتي بيماردرتمام گزارشات پرونده

 تعيين گزارشاتي که فاقد امضاء مستندساز است. (درصورت امضاء لازم است ماهيت فرد مستند ساز مشخص شود.)

 تعيين گزارشاتي که فاقد تاريخ و زمان ثبت است.

 ارتقاء کیفیت مستندسازی کادر درمان (پزشکان، پرستاران و...)

 افزایش درآمد و کاهش کسورات بیمارستان

      فعاليت هاي انجام شده واحد رسيدگي به اسناد پزشكي

    1-كنترل كمي پرونده ها قبل از ترخيص و الصاق برگ رفع نواقص به پرونده

   2- اطلاع به منشي بخش ها در خصوص اقدام جهت رفع نواقص موجود در پرونده توسط كادر  درمان و ...

3- پيگيري موارد خاص در رفع نواقص از جمله موارد اعزام و... از طريق مديريت پرستاري بيمارستان

4-كنترل مالي پرونده ها قبل از بايگاني پرونده و تكميل فرم مربوطه و ارسال جهت تـأييد مديريت بيمارستان

  5- دريافت فرم هاي استرداد وجه از واحد حسابداري درآمد بيمارستان و الصاق اين فرم ها به پرونده بيمار