نام و نام خانوادگی :جلال درج در

شماره داخلی:2361

مسیر دستیابی :ورودی استخر  -انبار بیمارستان

 

شرح وظایف :
- نیازسنجی و سفارش اقلام مورد نیاز و تحویل به موقع آن به بخش¬های درمانی و غیردرمانی.
_سفارش به موقع اقلام درخواست شده که فاقد موجودی در انبار میباشد.
_کنترل ورودی و خروجی کالا از انبار.
-همچنین تلاش برای جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی بیمارستان در موارد عدم نیاز.
اصول انجام کار:
کلیه اقلام غیردارویی مورد نیاز بخشها با تکمیل فرم درخواست از انبار و درج امضای مورد نیاز شامل: درخواست کننده، مسئول قسمت، امور اداری، ریاست بیمارستان (امضای ریاست در فقط در مورد اقلام غیر مصرفی الزامی میباشد.
اقلام موجود، طی صدور حواله انبار، از انبار خارج گردیده و به امضای مسئول بخش رسیده و در نهایت در دفتر انبار بایگانی میگردد.
در مورد اقلامی که در انبار موجود نمیباشد، انباردار پس از تکمیل فرم درخواست خرید در دو نسخه و گرفتن امضاهای مربوطه، درخواست را تحویل واحد تدارکات داده و برگه دوم درخواست توسط مسئول تدارکات امضا و در انبار بایگانی میگردد.


 

 

نام و نام خانوادگی :  محمد رضا عزیزی

شماره داخلی:2361

مسیر دستیابی :ورودی در استخر -انبار ملزومات