نام و نام خانوادگی :  احمد بایگان

شماره داخلی:2411

مسیر دستیابی :ساختمان اداری -طبقه اول

كارپردازان

كليه كارپردازها ملزم به رعايت نكات ذيل مي باشند:

1. كليه خريدها الزام به داشتن درخواست خريدخوا ناودستورمقام مجاز مالي وپس ازتأمين اعتبارلازم اقدام به

خريدنمايد.

2. درزمان خريدبه نوع كالاي خريداري شده دقت نماييد،طبق درخواست بيمارستان ومسئولين واحدونظريه كارشناس فني اقدام به خريدنمايد.

3. درهنگام خريدشخصاًحضوروبانازلترين بهاي ممكن خريداري وقبل ازخريداگرازمبلغ معادلات کوچک بالا برودحتماً سه فقره استعلام بهادرپاكتهاي دربسته از سه فروشنده معتبركه داراي كداقتصادي وياكدپستي ويانمايندگي انحصاري فروش كالاباشدتهيه ونسبت به بازگشايي آن درحضورمسئولين درفرم مخصوص صورتجلسه اقدام نمايد وپس ازتعيين وبررسي قيمتهااقدام به خريدنمايد.

4. درزمان خريدكالاحتماً به نوع جنس خريداري شده شامل ابعاد،ساختويامدل ومشخصات فني كامل جنس اعم ازرنگ،جنس،وزن،تعدادوساير...دقت نمايدتماماًدرفاكتورخريدقيدوجنس تحويل گرفته شده به انبارتحويل گرددودرصورت امكان شخصاًجنس خريداري شده راتحويل گرفته وحمل نمايد.

5. كارپردازموظف است درزمان خريدكالاواخذفاكتوربدون قلم خوردگي وقيدتاريخ ومشخصات كامل خريداروآدرس وكداقتصادي وكنترل جمع مبلغ ونوشتن اعدادبه حروف اقدام نمايد.

6. كارپردازموظف است دربدوخريدرعايت كليه نكات آئين نامه مالي ومعاملات دانشگاه رارعايت درصورت عدم آگاهي حتماًقبل ازخريدسوال واطلاعات لازم كسب سپس اقدام به خريدنمايد.

7. كارپردازبعدازخريدوتحويل جنس به انبارنسبت به پي گيري اسنادثبت دردفاترمربوطه وتنظيم خلاصه ورسيدگي وآماده نمودن جهت پرداخت شخصاًاقدام نمايد.

8. كارپردازبعدازدريافت درخواست خريدنسبت به دسته بندي خريدبه صورت فوري وغيرفوري به تشخيص مسئول تداركات اقدام نمايددرصورت هرگونه مشكليفوراًمراتب رابه مسئول مربوطه اطلاع تادرخصوص رفع مشكل وپي گيري لازم اقدام گردد.

9. كارپردازدربدوخريدوامضاءهرگونه سندحتماًازجزئيات سندمطلع وپس ازامضاءتمامي مسئوليت قانوني وشرعي به عهده وي ميباشد.

10. كارپردازموظف است كليه اسنادپرداخت شده وغيره راطبقه بندي نموده ودردفاترخودثبت ورسيدپرداخت نگهداري وزمان پرداخت مدارك مستندبانكي ويانقدي پرداخت داشته باشد.

11. كارپردازموظف است ازنظراخلاق اسلامي واداري ورعايت تمامي نكات ارباب رجوع وفروشنده وطلب كاران وسايررابنمايد.

12. كليه مواردموردنيازدرخريدهاي داخل شامل:درخواست خريد،فاكتورجديد،رسيدياحواله انبار،رسيدفرسوده انبار،درصورت نيارصورتجلسه خريدكالا،صورتجلسه نصب،گواهي انجام كارودرصورت نيازقراردادوسايرمواردموردنيازاسنادتهيه وپيوست نمايد.