نام و نام خانوادگی : احمد عابدینیان 

شماره تماس مستقیم:

شماره داخلی:2396

مسیر دستیابی :ساختمان ترخیص -طبقه زیر زمین