نام و نام خانوادگی :محمد رضا كريمي

شماره داخلی:2313

مسیر دستیابی :ساختمان اداری طبقه همکف

 
 

1- دریافت برنامه و دستورکار از مدیریت مربوطه جهت مشخص نمودن امور محوله و تعیین اولویتها در انجام وظایف جاری

2- بررسي و حصول اطمينان از انتقال اطلاعات احكام کارکنان تحت پوشش به سيستم حقوق و دستمزد

3- جمع آوري و بايگاني اطلاعات كاركرد ماهيانه و جابجايي محل خدمت کارکنان تحت پوشش شركت

4- بررسي و كنترل فرمهاي كاركرد ماهيانه از بابت تكميل مجوزهاي مربوط

5- اخذ و كنترل ليستهاي كسورات قابل اعمال درمحاسبات حقوق ماهيانه کارکنان تحت پوشش

6- تغذيه اطلاعات كاركرد ماهيانه و ثبت در سيستم كامپيوتري حقوق و دستمزد

7- اعمال نظارت بر محاسبات حقوق و دستمزد كاركنان کارکنان تحت پوشش

8- اخذ ليست اوليه حقوق و دستمزد به تفكيك واحدها

9- اعمال كنترل و تائيد محاسبات اوليه حقوق و دستمزد كاركنان تحت پوشش

10- نظارت بر انجام محاسبات نهايي حقوق و دستمزد ماهيانه و تائيد ليستهاي محاسبات حقوق

11- اخذ ليست/ ديسكت اطلاعات حقوق و دستمزد قابل پرداخت به تفكيك شعب بانك و كنترل صحت آن

12- اخذ ليست/ ديسكت اطلاعات كسورات بيمه به تفكيك شعب بيمه اي و كنترل صحت آن

13- اخذ ليست/ ديسكت اطلاعات كسورات ماليات به تفكيك حوزه ماليات و كنترل صحت آن

14- چاپ فيش حقوق به تفكيك كارکنان تحت پوشش و واحدهاي محل خدمتي و كنترل صحت آن

15- نظارت بر انجام محاسبات مزاياي پايان خدمت و بازخريد مرخصي كاركنان تحت پوشش

16- تنظيم سند حسابداري حقوق و دستمزد ماهيانه ،‌ بازحريد خدمت و بازخريد مرخصي پرسنل به شكل مكانيزه جهت انتقال به سيستم حسابداري مالي

17- تحويل فيشهاي حقوق، ديسكهاي تهيه شده به نمایندگان و اسناد حسابداري به رابطين ،‌واحد دريافت و پرداخت و حسابداري مالي و اخذ رسيد براساس روشهای تدوین شده

18- انجام محاسبات مربوط به درصد قابل اخذ از واحد های طرف قرارداد بابت بهاي خدمات نفر نيرو و صدور صورتحسابها یا اعلاميه بدهكار و سند حسابداري مربوط

19- انجام محاسبات پرداخت معوق کارکنان  براساس مدارك مثبته دريافتي و ارسال جهت پرداخت

20- دريافت اعتراضات كاركنان در خصوص محاسبات حقوق و پيگيري مربوطه

21- پاسخگویی سوالات کارکنان در مورد محاسبات حقوق و دستمزد و سایر مزایای متعلقه، کسورات، وام مساعده و ...

22- رعایت نظم و اجرای اصول حفاظتی و سایر دستورالعملهای داخلی شرکت

23- سایر وظایف محوله از سوی مقام مافوق