نام و نام خانوادگی :ابوالفضل نظري

شماره داخلی:2361

مسیر دستیابی :ورودی استخر -انبار ملزومات

1_ثبت رسید و حواله انبار های تجهیزات پزشکی  ملزومات اداری سرمایه ای و تاسیساتی
2 _ثبت مشخصات و توضیحات سریال و الصاق برچسب پلاک اموالی
3_تهیه فرم  اموال برای بخشها و واحدهای مربوطه

4_تهیه و ثبت اموال فرستاده  انتقالی  فروخته شده  اسقاط شده در برنامه تعهدی
5_اعلام وصول کلیه اموال رسیده و فرستاده از ادره اموال دانشگاه
7_جمع آوری اموال تجهیزات ـ تاسیسات ـ ملزومات سرمایه¬ای مستعمل اسقاطی و تهیه لیست آنها و ارائه به اداره اموال دانشگاه.
8اموال خریداری شده توسط تدارکات و ارسال به انبارهای بیمارستان (انبار تجهیزات پزشکی، انبار ملزومات، انبار تاسیسات) و ثبت رسید انبارها و اعلام قیمت توسط تدارکات و ارجاع به حسابداری و رابط تعهدی به امین اموال سپس باید ثبت پلاک و مشخصات گردد.