"" بیمارستان برتر کشوری در اجرای برنامه های طرح ارتقاء سلامت مادر و نوزاد و تکریم مادر باردار *** بیمارستان نمونه کشوری در اجرای دستورالعمل زایمان طبیعی در طرح تحول نظام سلامت *** کسب رتبه نخست اعتباربخشی بین بیمارستان های دولتی استان یزد *** تنها بیمارستان موفق استان در دریافت لوح بیمارستان دوستدار مادر در بین بیمارستان های خصوصی ودولتی ""

کلیه اخبار سایت...

  • بازدید معاون درمان از سیستم ارجاع

  • بازدید مدیر درمان از پروژه های بیمارستان

  • برگزاری جلسه آموزشی دیابت

  • برگزاری کارگاه انتقادپذیری