نام رشته

مقطع

سال تاسیس

تعداد کل واحد ها

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ناپیوسته

1373

65

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی پیوسته

1387

132

مهندسی بهداشت محیط

کارشناسی ارشد

1385 

32

مهندسی بهداشت محیط

Ph.D

1391