نام و نام خانوادگی : محمدعلی خورایه


سمت : معاون اداری و مالی

 

پست الكترونيكkhoorayeh1414@iran.ir :

 

محل حضور : مجتمع امام رضا-ساختمان اداری دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 03536230651-03531682053

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

شنبه

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

یکشنبه

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دوشنبه

دانشکده

جلسه

جلسه

جلسه

سه شنبه

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

چهارشنبه

دانشکده

دانشکده

دانشکده

دانشکده

پنج شنبه

 

 

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره اتاق

پیش شماره تلفنها

0353168

1

آقای محمد عسکربیوکی

مسئول خدمات و روابط عمومی

71

2059

2

آقای روح اله بیگی

مسئول حسابداری

67

2062

3

خانم معصومه برزگرمروستی

مسئول کارگزینی دانشکده

65

2081

4

خانم بی بی طیبه غفوریان

مسئول دبیرخانه دانشکده

66

2058

5

آقای اسماعیل فاضلی

مسئول اموال و انبار

64

2061

6

آقای ابراهیم الیاسی

مسئول رفاهی وخدمات مجتمع

71

2059

7

خانم فاطمه صندوقساز

مسئول آبدارخانه اداری

72

2051

8

آقای محمدرضا جلیلی

تحصیلدار

69

2056

9

آقای حسین زارع زردینی

حسابدار

69

2056

10

خانم مهندس مژگان میرفخرائی

مسئول فناوری اطلاعات

68

2052