مسئول امور دانشجویی دانشکده رضیه همتی

نام ونام خانوادگی: رضیه همتی

سمت :کارشناس امور دانشجوئی

ساعت حضور : از ساعت 7:30 الی 15:00

محل حضور : مجتمع امام رضا-ساختمان آموزش دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 03536238626-03531682151