طرح تحول نظام سلامت

برنامه هفتگی پلی کلینیک فوق تخصصی و تخصصی بقایی پور

بیمارستان شهید صدوقی یزد پیشگام در اجرای طرح تحول نظام سلامت

اخبار بیمارستان

اخبار سلامت

اخبار طرح تحول سلامت

درمانگاه بقایی پور

آموزش کارکنان و بیماران

خیرین بیمارستان

کمیته رفاهی