برنامه هفتگی پلی کلینیک فوق تخصصی و تخصصی بقایی پور

آیین نامه نظام پیشنهادهای بیمارستان

بیمارستان شهید صدوقی یزد پیشگام در اجرای طرح تحول نظام سلامت

طرح تحول نظام سلامت

اخبار بیمارستان

اخبار سلامت

اخبار طرح تحول سلامت

درمانگاه بقایی پور

آموزش کارکنان و بیماران

خیرین بیمارستان

کمیته رفاهی