برنامه هفتگی پلی کلینیک فوق تخصصی و تخصصی بقایی پور

آیین نامه نظام پیشنهادهای بیمارستان

استقرار هیئت بازرسی از بازرسی کل استان یزد در بیمارستان شهید صدوقی یزد

اخبار بیمارستان

اخبار سلامت

اخبار طرح تحول سلامت

درمانگاه بقایی پور

آموزش کارکنان و بیماران

خیرین بیمارستان

کمیته رفاهی