رسالت بيمارستان: ارتقاء سلامت ازطريق پيشگيري ودرمان مبتني بر آموزش وپژوهش با حفظ كرامت انساني.

پیام نوروز این است: دوست داشته باشید و زندگی کنید ، زمان همیشه از آن شما نیست . . .

فرآیند اصلی بیمارستان افشار

دستورالعمل های تحول نظام سلامت

پاسخگویی و رسيدگي به شكايات

آموزش بیماران و پمفلت هاي آموزشي

ارزشهای نسبی خدمات و مراقبتهای سلامتی

اخباربیمارستان

PACS سامانه

دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده