رسالت بيمارستان: ارتقاء سلامت ازطريق پيشگيري ودرمان مبتني بر آموزش وپژوهش با حفظ كرامت انساني.

سخن بزرگان : دردنیا جای کافی برای همه هست ،پس بجای اینکه جای دیگری را بگیری .سعی کن جای خودت را بیابی. چارلی چاپلین

فرآیند اصلی بیمارستان افشار

رضایت سنجی کارکنان

دستورالعمل های تحول نظام سلامت

پاسخگویی و رسيدگي به شكايات

آموزش بیماران و پمفلت هاي آموزشي

ارزشهای نسبی خدمات و مراقبتهای سلامتی

اخباربیمارستان

PACS سامانه

دستورالعمل مراقبتهای مدیریت شده