گروه آموزشي قلــــــب و عروق يزد از ابتداي تأسيس دانشكده پزشكي وظيفه آموزش دانشجويان پزشكـــــي در مقاطع فيزيوپاتولوژي،‌ كارآموزي و كارورزي را به عهده داشته و از سال 1385 مجوز لازم را براي گزينش دستيـار قلـــب و عـروق گرفته است و از مهــــر ماه 1385 با گزينش سه دستيـــــار، آموزش دستياري را شروع كرده است.محل اصلي آمــوزش دستياران بيمارستان آموزشي افشار وابسته به دانشگاه علـوم پزشكي شهيد صدوقي يزد است و از بيمارستان‌هاي آموزشي شهيـد رهنمون و شهيد صدوقي نيز در آموزش دستياران استفـــــاده مي‌شود. گروه آموزشي قلـــب و عـــــروق داراي 11عضـــو  هيئت علمي است كه شامـــل 5 نفر كارديولوژيســـت، 2 نفـر  interventional cardiologist ، يك نفــــر فلوشيــــــــــــــپ الكتروفيزيولوژي،‌ يك نفر متخصص قلب اطفال و 3 نفر جـــراح قلب و عروق است.

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

رزومه

ایمیل

صفحه شخصی

دکتر منصور رفیعی

دانشیار گروه قلب و عروق

 

Rafiei@lycas.com

 

دکتر سیدمحمود صدر بافقی

استاد گروه قلب و عروق

 

drsmsadr@yahoo.com

 

 نمايش

دکتر محمود امامی

استادیار گروه قلب و عروق

 

 

 

دکتر عباس اندیشمند

استادیار گروه قلب و عروق

 

drandishmand@yahoo.com

 

 

دکتر محمد حسین سلطانی

استادیار گروه قلب و عروق

 

mhsoltane@yahoo.com

 

 

دکتر محمدوحید جرئت 

استادیار گروه قلب و عروق (فلوشيپ الكتروفيزيولوژي)

 

 

vadjorat@hotmail.com

 

 

دکتر حسین نوق

دانشیار گروه قلب و عروق فلوشيپ انترونشنال کارديولوژي

 

 

drnough(at)gmail.com

 

دکتر علي پدرزاده

 

استادیار گروه قلب و عروق

 

ali_pedarzadeh(at)yahoo.com

 

دکتر حسن حقاني نژاد

استادیار گروه قلب و عروق

 

haghaninejad(at)gmail.com

 

 

دکتر ناصرحسين سرتيپ زاده 

 

استادیار گروه قلب و عروق

 

 

 

دكتر جلال دستمالچي Opens external link in new windowنمايش