نام و نام خانوادگی:

سال و محل تولد:

آخرین مدرک تحصیلی:

پست سازمانی:

پست الکترونیک:


 

پيش بيني و برنامه ريزي نيازهاي خوابگاه ها، سلف سرويس ها و بوفه دانشجويي و اولويت بندي نيازها

پيگيري انتخاب بهره بردار مناسب براي سلف سرويس و پانسيون دانشجويي

نظارت بر حسن اجراي امور خوابگاه ها، پانسيون هاي دانشجويي و سلف سرويس ها

هماهنگي و پيگيري رفع مشكلات تأسيساتي و عمراني خوابگاه ها و پانسيون ها

همكاري با بخش فرهنگي در برگزاري مراسم علمي و فرهنگي در خوابگاه ها

بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص دانشجويان واجد شرايط براي اسكان در خوابگاه

برنامه ريزي تخصيص خوابگاه به دانشجويان بر اساس معيارهاي تعيين شده

تهيه گزارشات مورد نياز دوره اي از نحوه اداره خوابگاه ها

پيگيري و گزارش موارد انضباطي به مدير واحد

هماهنگي هاي لازم جهت تخليه خوابگاه ها در پايان هر ترم و تعطيلات تابستاني

نظارت بركنترل ورود و خروج دانشجويان مقيم خوابگاه ها و ملاقات كنندگان آنها

بررسي و پيشنهاد اجاره محل هاي جديد براي خوابگاه و پانسيون

انجام هماهنگي با مركز بهداشت و نظارت بر عملكرد سلف سرويس و بوفه پرديس

انجام هماهنگي هاي لازم جهت رفع نواقص سلف سرويس و بوفه دانشجويي با افراد ذيربط

تهيه برنامه غذايي دانشجويان و ارائه به پيمانكار مربوطه

صدور و فروش بن و يا كارت غذا

هماهنگي و همكاري با مديريت آموزش و امورمالي در مقطع ثبت نام دانشجويان

برنامه ريزي برقراري سرويسهاي اياب و ذهاب بين خوابگاه ها،

 

سلف سرويس ودانشكده و انجام هماهنگي هاي لازم

هماهنگي و تماس با مراكز ذيربط براي كار دانشجويان

تهيه و توزيع كتب و جزوات درسي دانشجويان

انجام امور مرتبط با دانشجويان غير ايراني

اطلاع رساني به اولياء در ارتباط با روند فعاليتها ي آموزشي فرزندان ايشان در پرديس

تشكيل پرونده دانشجويي بر اساس فرم هاي اطلاعات دانشجويي

پيگيري انتخاب بهره بردار مناسب براي خدمات چاپ و تكثير دانشجويي

تهيه و ارائه بن كتاب و امكانات تكثير جزوات و پايان نامه هاي دانشجويي

بررسي و هماهنگي هاي لازمه در تامين نيازمندي هاي اياب ذهاب دانشجويان

انجام ساير و ظايف محوله

 

شماره تماس

-----------------------------------------------------------------

یزد- کیلومتر 5 جاده اختصاصی فهرج- خویدک- پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

 

 

برنامه هفتگی 

 

15-17

13-15

12-14

10-12

8-10

ساعت

 

*

*

*

*

شنبه

 

کلاس

*

*

*

یکشنبه

 

*

*

*

*

دوشنبه

 

کلاس

*

*

*

سه شنبه

 

کلاس

*

کلاس

*

چهارشنبه