منوی سایت دانشکده پرستاری

 

دکتر سید شهاب الدین عزیزالدینی
سرپرست دانشکده پرستاری میبد ،متخصص قلب و عروق

پست الکترونیکی:

تلفن: 32358701-035 و 32351200-035 داخلی 1393