در 1371IUI تولد اولین نوزاد ایرانی حاصل از تکنیک رتروگرید اجاکولیشن  

در سال 1374 ICSI تولد اولین نوزاد ایرانی حاصل از میکرواینجکشن  

تولداولین نوزاد ایرانی حاصل از اسپرم های اپیدیدیم و میکرواینجکشن در سال 1375   

1376 در سال AZH تولد اولین نوزاد ایرانی پس از انجام   

اولین مورد حاملگی از جنین منجمد در سال 1376    

اولین مورد انتقال جنین حاصل از اسپرماتید گرد بیضه و میکرواینجکشن در سال 1377   

 در سال 1386 IVM تولد اولین نوزاد ایرانی حاصل از تکنیک  

تولد اولین نوزاد ایرانی حاصل از تخمک اهدایی در سال 1373