منوی سایت دانشکده پرستاری

Initiates file downloadتقویم پیشنهادی سال تحصیلی 98-1397

 نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

 

انتخاب واحد :                             1397/06/17 لغایت 1397/06/21

شروع کلاسها :                        1397/06/24

حذف و اضافه :                        1397/07/08 لغایت 1397/07/09

حذف اضطراری :                      1397/09/13

پایان کلاسها :                                1397/10/19

شروع امتحانات پایان ترم :                1397/10/22 لغایت  1397/11/04

 نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

 

انتخاب واحد :                             1397/11/06 لغایت 1397/11/10

شروع کلاسها :                        1397/11/13

حذف و اضافه :                        1397/11/28 لغایت 1397/11/29

حذف اضطراری :                      1398/02/17

پایان کلاسها :                                1398/03/22

شروع امتحانات پایان ترم :                1398/03/25 لغایت  1398/04/06