منوی سایت دانشکده پرستاری

خانم دکتر نیر سلمانی

خانم الهام فضل جو

آقای مهدی آقا باقری

خانم ایمانه باقری

خانم زهرا ماندگاری

خانم آتنا دادگری

خانم زهره خاوری

1- طراحی برنامه آموزشی مراقبت معنوی برای پرستاران / مجری :خانم دکتر نیر سلمانی

2- بررسی رابطه ی هوش معنوی و رعایت کدهای اخلاق حرفه ای در پرستاران شاغل در بیمارستان شهید صدوقی یزد سال 1395 /مجری :سرکار خانم ایمانه باقری

3-  مقایسه توانایی استدلال اخلاقی دانشجویان پرستاری و پرستاران در برخورد با معضلات اخلاقی /مجری:  سرکار خانم الهام فضل جو

4-    A Comparison of the Effectiveness of two family's informational support strategies on the anxiety and satisfaction of family members in the ICU /مجری :سرکار خانم زهرا ماندگاری

5-موانع و عوامل تسهیل کننده ارائه خبر بد بر اساس تجارب پرستاران آی سی یو /مجری: سرکار خانم زهرا ماندگاری

6-   The Overlapping Syllabus Effectiveness of MS Nursing Students` Educational Triangulation Research & statistics, paper reading & Writing, and IT / مجری : جناب آقای مهدی آقاباقری

7-   The Simultaneous Team-teaching Effectiveness of EAP for BS Nursing Students: The Integration of Multiple Minds in One Heart / مجری: جناب آقای مهدی آقاباقری

8-بررسی رابطه خطای دارویی و خستگی پرستاران شاغل در بخش های ویزه بیمارستان های آموزشی یزد سال 1397 /مجری: سرکار خانم ایمانه باقری