نام و نام خانوادگی : ابوالفضل ملا صادقی

کارشناس ارشد شنوایی سنجی

شرح وظایف مسئول واحد شنوایی شناسی (ادیومتری)

پذیرش بیماران

انجام ادیومتری رفتاری شامل: PTA, IA, SDS, SRT, ABR

انجام آزمایش ادیومتری ABRجهت نوزادان و بزرگسالان

کنترل دستگاههای موجود در واحد از نظر صحت عملکرد و حفظ و نگهداری دقیق دستگاهها

درخواست تعمیرات و لوازم مورد نیاز واحد

راهنمایی بیماران جهت تجویز و تنظیم سمعک

همکاری در آموزش دانشجویان پزشکی با هماهنگی گروه ENT

هماهنگی با شرکت‌های مربوطه در انجام سرویس‌های دوره‌ای دستگاههای موجود در واحد

ارائه گزارشات و آمار ماهیانه

پیگیری، انجام و مستندسازی دقیق برنامه کنترل کیفی

همکاری و هماهنگی با سایر واحدها جهت انجام فرایندهای جاری بیمارستان

 

 

این بخش در واحد طب کار واقع در خیابان فرخی جنب درمانگاه رهنمون قرار دارد

تستهای قابل انجام در واحد شنوایی شناسی (ادیومتری) بیمارستان:

1- تست های شنوایی شامل : P.T.A

   2- تست های گفتاری شامل: UCL, MCL, SDS, SRT

   3- تست های تکمیلی شامل: S.I.S.I, A.B.L.B, Ton decay

   4- تست های تمپانومتری شامل: Reflex Decay, E.T.F, R.A, I.A

   5- قالب گیری شامل:

         - قالب گیری ضد آب

         - قالب گیری ضد صوت

         - قالب گیری سمعک

   6- تجویز سمعک شامل انواع سمعک های:

         -  جیبی

         -  پشت گوشی

-داخل گوشی یا نامرئی

  Auditory Brainstem Response (ABR) چیست؟

در ABR یا ادیومتری ساقه مغز فعالیت عصب شنوایی و قسمت‌هایی از ساقه مغز توسط الکترودهای نصب شده بر روی ماستوئید یا برآمدگی پشت گوش هر دو طرف و الکترودی که روی قسمت پیشانی قرار می‌گیرد و با تحریک که توسط گوشی‌های هدفون یا insert ایجاد می‌شود بررسی می‌گردد.

 

شماره تماس با بخش

6260001-2390

 

کارشناسان واحد

ابوالفضل ملاصادقی

رویا رحیمی