كارشناس مسئول واحد

شرح وظايف كارشناس مسئول واحد بهداشت دهان و دندان

 • بررسي و شناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها واولويتها
 • شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني( خانه هاي بهداشت و مدارس)
 • تهيه و تنظيم برنامه جامع عملياتي واحد بهداشت دهان و دندان با توجه به سياستها ،استراتژيهاي كلي
 • تعيين واعمال ضابطه اي براي توزيع منابع ( نيروي انساني، وسايل و مواد .... ) بين مراكز تابعه
 • برنامه ريزي گزينش مطلوب نيروهاي دندانپزشكي جهت ورود به سيستم
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت برارائه خدمات بهداشتي درماني با اولويت گروه هدف
 • برآورد و تامين منابع و امكانات مورد نياز اجراي طرحهاي واحد بهداشت مدارس و دهان و دندان
 • برگزاري جلسات آموزشي وتوجيهي مسئولين مراكزو دندانپزشكان درخصوص دستورالعملها و طرحهاي اجرايي هماهنگي درون بخشي و برون بخشي
 • هماهنگيهاي درون بخش و برون بخش با سازمانهاي مرتبط در راستاي برنامه ها و طرحها
 • نظارت براجراي ضوابط، استاندارد ها و دستورالعمل ها
 • نظارت وپايش از كليه واحدهاي دندانپزشكي در مراكز بهداشتي و درماني
 • نظارت و ارزشیابی نیروهای شاغل در واحدهای تحت پوشش
 • پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشت
 • هماهنگي و نظارت برسرويس و تعمير يونيتهاي دندانپزشكي
 • جمع آوري و تحليل اطلاعات و آمار فعاليت ها و گزارش به معاونت بهداشتي
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص رعايت اصول استريليزاسيون وكنترل عفونت درمراكز تحت پوشش
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت در طرح هاي استاني و كشوري در زمينه بهداشت دهان ودندان
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت درخصوص برگزاري مناسبت هاي بهداشتي
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت بر آموزش دانش آموزان، والدين، مربيان و معلمين داوطلب
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت جهت تعيين فلورايد آب آشاميدني مناطق تحت پوشش
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت براجراي طرح"سنجش سلامت دهان ودندان كودكان پايه اول دبستان"
 • برنامه ريزي، هماهنگي و نظارت براجراي طرح كشوري"پيشگيري از پوسيدگي دنداني دانش آموزان مقطع ابتدايي از طريق فلورايد تراپي"
 • مشاركت در فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي

دندانپزشک

شرح وظايف دندانپزشك

 • شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني( خانه هاي بهداشت و مدارس)
 • اطلاع از جمعيت تحت پوشش و نصب آن به برد مركز
 • هماهنگي بين بخشي و جلب مشاركت مردم
 • پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني
 • ارائه خدمات بهداشتي درماني لازم به مراجعين با اولويت گروه هدف
 • قبول ارجاع از پایگاه های بهداشتی و خانه هاي بهداشت
 • آموزش چهره به چهره به كليه مراجعين
 • آموزش مديران، معلمين، مربيان بهداشت مدارس و ساير گروههاي غير تخصصي در منطقه تحت پوشش
 • جلب همكاري مديران و مربيان مدارس تحت پوشش براي اجراي طرح ها در مدارس
 • برگزاري كلاس هاي آموزشي براي پرسنل بهداشتي
 • مراقبت از زنان باردار در ماههاي سه، پنج و هفتم بارداري
 • ارائه خدمات بهداشتي درماني مورد نياز زنان تا يك سال پس از زايمان( ترميم، جرمگيري، كشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري)
 • ارائه خدمات بهداشتي درماني مورد نياز كودكان زير 6 سال( ترميم، جرمگيري، كشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري)
 • ارائه خدمات بهداشتي درماني مورد نياز كودكان 6-12 سال( ترميم، جرمگيري، كشيدن دندانهاي غير قابل نگهداري)
 • ارجاع موارد لازم به مراكز تخصصي
 • تكميل روزانه دفتر ثبت خدمات بهداشت دهان و دندان روزانه
 • گزارش عملكرد به مركز بهداشت شهرستان
 • رعايت اصول استريليزاسيون وكنترل عفونت درمراكز دندانپزشكي
 • حفظ،نگهداري تجهيزات و وسايل دندانپزشكي
 • پيش بيني مواد مصرفي و تجهيزات دندانپزشكي مورد نياز و اعلام به موقع به ستاد
 • مشاركت در کلیه طرح ها، تحقيقات، برنامه ها و دستورالعمل هایی ابلاغي از واحد بهداشت دهان ودندان
 • تحویل واحد از سرپرست مرکز/ دندانپزشک قبلی/ بر اساس آخرین لیست مواد مصرفی و تجهیزات موجود در واحد دندانپزشکی
 • شرکت در جلسات تعیین شده واحد بهداشت دهان ودندان
 • همكاري در تهيه مطالب آموزشي بهداشت دهان و دندان جهت گروه هدف 

كاردان بهداشت دهان ودندان مستقردر واحد دندانپزشكي

وظايف كاردان بهداشت دهان ودندان مستقردر واحد دندانپزشكي

 • شناسايي منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني ( خانه هاي بهداشت و مدارس ، مهد كودك ، ... )
 • اطلاع از جمعيت تحت پوشش ( گروههاي هدف ) و نصب آن به برد مركز
 • هماهنگي بين بخشي و جلب مشاركت مردم
 • آموزش بهداشت دهان و دندان به مراجعين ، به خصوص به گروههاي هدف ( كودكان زير 12 سال، خانمهاي باردار، مادران يكسال پس از زايمان )
 • ارائه خدمات بهداشتي پيشگيري مورد نياز مراجعين با اولويت گروه هدف ( فلورايد تراپي موضعي با ژل، وارنيش، جرمگيري،برساژ و پروفيلاكسي،فيشورسيلانت تراپي و پاليشينگ پرگردگيها )
 • آموزش بهورزان خانه هاي بهداشت تحت پوشش به صورت گروهي و چهره به چهره
 • پايش و نظارت بر عملكرد بهورزان منطقه تحت پوشش مركز بهداشتي درماني
 • آموزش كاردان و كارشناس بهداشت خانواده شاغل در پايگاهها و مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش به صورت گروهي و چهره به چهره
 • برگزاري كلاسهاي آموزشي براي پرسنل بهداشتي تحت پوشش
 • آموزش رابطين بهداشتي مراكز بهداشتي درماني
 • آموزش مديران، معلمين، مربيان بهداشت مدارس در منطقه تحت پوشش
 • جلب همكاري مديران و مربيان مدارس تحت پوشش در اجراي برنامه هاي كشوري و منطقه اي سلامت دهان و دندان جهت دانش آموزان مدارس
 • آموزش مديران ، مربيان مهد كودكهاي منطقه تحت پوشش
 • معاينات دهان و دندان گروه هدف ( كودكان زير 12 سال، خانمهاي باردار، يكسال پس از زايمان ) در مراكز بهداشتي درماني
 • معاينات دهان و دندان دانش آموزان در مدارس و ارجاع جهت دريافت خدمات دندانپزشكي به مراكز بهداشتي درماني
 • معاينات دهان و دندان كودكان تحت پوشش مهد كودك ها و ارجاع جهت دريافت خدمات دندانپزشكي به مراكز بهداشتي درماني
 • مشاركت در طرحها و تحقيقات استاني و كشوري در زمينه دهان و دندان شامل معاينه، تكميل فرمها، جمع آوري اطلاعات و انجام خدمات تحت شرح وظيفه
 • رعايت اصول استريليزاسيون و كنترل عفونت در واحد بهداشت دهان و دندان
 • حفظ و نگهداري تجهيزات دندانپزشكي و اعلام به موقع نقايص تجهيزات
 • پيش بيني مواد مصرفي و تجهيزات مورد نياز و اعلام به موقع آن به مركز بهداشت شهرستان
 • تهيه گزارش عملكرد و ارسال به مركز بهداشت شهرستان
 • تكميل دفتر روزانه خدمات بهداشت دهان و دندان
 • همكاري در تهيه مطالب آموزشي بهداشت دهان و دندان جهت گروه هدف
 • تحویل واحد از سرپرست مرکز/ دندانپزشک قبلی/ بر اساس آخرین لیست مواد مصرفی و تجهیزات موجود در واحد دندانپزشکی
 • شرکت در جلسات تعیین شده واحد بهداشت دهان و دندان

مراکز بهداشتی درمانی دارای واحد دندانپزشکی

 

مرکزصفائیه

صفائیه میدان امام حسن(ع)‌ مرکزبهداشتی درمانی صفائیه تلفن 8244545

 

مرکزرحمت آباد

رحمت آباد بلوار شهید دشتی کوچه 101 مرکزبهداشتی درمانی اکبری صفائیه تلفن 8223410

مرکز شهید فرشاد

خیابان کاشانی خیابان مسکن وشهرسازی مرکزبهداشتی درمانی شهید فرشادتلفن 6232022

مرکزجوی هرهر

خیابان مهدی خیابان اسدی کوچه پارک وحشی مرکزبهداشتی درمانی جوی هرهرتلفن  6252962

مرکز نیکوپور

خیابان مطهری  جنب دفتر هواپیمایی مرکزبهداشتی درمانی نیکوپور تلفن 7222777

مرکزاکبرآباد

چهار راه مهدیه بلوارامام جعفر صادق روبروی  فروشگاه رفاه  مرکزبهداشتی درمانی اکبرآباد 6249440

مرکزامام شهر

بلوار17 شهریور ابتدای 52 متری امام شهر مرکزبهداشتی درمانی امام شهر تلفن 5253222

مرکزآزادشهر

فلکه دوم آزادشهر روبروی کوچه مخابرات جنب دانشگاه حضرت رقیه مرکزبهداشتی درمانی آزادشهر تلفن 7211190

مرکزخیرآباد

خیرآباد بلوارشهید جوکار کوچه شماره 2 آزادگان مرکزبهداشتی درمانی خیرآباد تلفن 7211170

مرکزمحمدآباد

روستای محمدآباد خیابان مطهری مرکزبهداشتی درمانی محمدآباد تلفن 8363233

مرکزدهنو

دهنو خیابان امام بعداز مسجدمهدی مرکزبهداشتی درمانی دهنو تلفن 8361733

مرکز زارچ

زارچ خیابان امام خیابان مجلسی مرکزبهداشتی درمانی طالقانی زارچ تلفن   4888و2310  - 0352367

مرکزشاهدیه

شاهدیه جنب فلکه شاهد تلفن 5211546

گروه های هدف

1-     زنان باردار

2-     زنان شیرده (تا یک سال پس از زایمان)

3-     کودکان زیر 6 سال

4-     کودکان 6 تا 12 سال

 

خدمات دندانپزشکی در مراکز بهداشتی درمانی

1-     معاینه و آموزش بهداشت دهان و دندان

2-     فلوراید تراپی با وارنیش فلوراید جهت کودکان 3 تا 6 سال

3-     توزیع مسواک انگشتی جهت کودکان زیر سه سال

4-     فیشورسیلانت دندان های دائمی

5-     جرم گیری و برساژ

6-      ترمیم دندان

7-     درمان پالپ زنده

8-      کشیدن دندان های غیرقابل نگهداری

نام مسئول واحد : دکتر محمدعلی جعفری

تحصیلات : دکتر دندانپزشک

شماره تلفن : 36248021 الی 36248025 داخلی 237