دکتر محمد علي خلیلی

 استاد

Email: khalili59@hotmail.com

رزومه

ساعت حضور: شنبه تا پنجشنبه،ساعت 8 الي 14

نسرين شكرريز

مسئول تحصيلات تكميلي

 كاردان بهداشت خانواده

Email:nshekarriz@gmail.com

ساعت حضور: شنبه تا پنجشنبه - ساعت 7.30 الي 14