نام ونام خانوادگی

سمت

ایمیل

دکترسیدمهدی کلانتر

عضو شورا

smkyzd@gmail.com

آقای سید علی میرغنی زاده

عضو شورا

sambafghi@yahoo.com

دکتر مرتضی انوری

عضو شورا

anvari@ssu.ac.ir

دکتر محمد ابراهیم رضوانی

عضو شورا

erazvani@yahoo.com

دکتر علی فتاحی

عضو شورا

afbafghi@gmail.com

دکتر جواد زواررضا

عضو شورا

jzavar@gmail.com

دکتر ابوالفظل نیک فرجام

عضو شورا

nickfarjam6262@gmail.com

دکتر علی شمس

عضو شورا

alis743@yahoo.com

دکتر علیرضا طالبی

عضو شورا

prof_talebi@hotmail.com

دکتر مرتضی صمدی

مسئول تحصیلات تکمیلی

samadi.for@gmail.com

دکتر علی مرادی

عضو شورا

morady2008@gmail.com

دکتر حسین زارعی جلیانی

عضو شورا

zarei.j@gmail.com

دکتر عباس شاهدی

عضو شورا

abas_shahedi2006@yahoo.com

 

دکتر محمد علی خلیلی

عضو شورا

khalili59@hotmail.com

دکتر هنگامه زندی

عضو شورا

hengameh_zandi@yahoo.com

دکتر فاطمه صفری

عضو شورا

sa_physio@yahoo.com

دکتر اکرم آستانی

عضو شورا

astani_ir@yahoo.com

دکتر گیلدا اسلامی

عضو شورا

eslami_g2000@yahoo.com

دکتر اعظم آقارحیمی

عضو شورا

63rahimi@gmail.com

دکتر مهتا مظاهری

عضو شورا

mazaheri54@yahoo.com

دکتر مژگان مدرسی

عضو شورا

mdmodarresi@gmail.com