نام ونام خانوادگی

آدرس الکترونیکی

 دکتر علی شمس

alishams@ssu.ac.ir

دکترمحمد حسین شیخها

sheikhha@yahoo.com

دکتر مهدی کلانتر

smkalantar@yahoo.com

دکتر مهران کریمی

Mehrankarimi@ssu.ac.ir

دکتر حسین نهنگی

hnahangi@yahoo.com

دکتر مسعود میرزایی

mmirzaei@ssu.ac.ir

دکترمرتضی انوری

Anvari@ssu.ac.ir

سید علی میرغنی زاده

sambafgi@yahoo.com

دکتر محیطی

mohiti@yahoo.com

دکتر جلالی

bajalali@yahoo.com

دکتر هنگامه زندی

zandi@ssu.ac.ir

دکتر اسماعیلی

med1354@yahoo.com

دکتر رضوانی

erezvani@yahoo.com