بيمارستان شهيد دكتر رهنمون

مسئول واحد : آقای دکتر وفایی نسب

شماره داخلی :2205

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : حسن دهقان منشادی

 سمت :کارشناس حراست

شماره تماس مستقیم:

شماره داخلی: 2205

شرح وظايف مسئول حراست :

1-استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداری از پرسنل ، تاسيسات و مدارک محرمانه .

2-برنامه ريزی ، سازماندهی ،نظارت و هدايت کليه فعاليتها و اقدامات حراستی.

3- تهيه و ابلاغ مقررات و توصيه های حراستی و دستورالعملهای حفاظتی لازم و نظارت برحسن اجرای آنها و ارائه پبشنهادات اسلامی در جهت رفع نقايص و بهبود روشهای  حراستی .

4-برنامه ريزی و تامين موجبات لازم در زمينه امور حفاظتی اسناد طبقه بندی شده و انجام بررسی های مستمر برای حصول اطمينان از رعايت اصول حراستی در امور مکاتباتی و مخابراتی و ارائه گزارشات  لازم .

-5انجام کليه امور محرمانه مربوط به دور نگار،بی سيم و باسيم مرکز  مربوط .

6-تهيه و کشف رمز ،دريافت ،ثبت و صدور و نگهداری و ارسال و مراسلات کليه پيامهای فاکس و تلفنگرام های رمزواقدام .به تهيه مفاتيح رمز و نظارت بر تغيير و تعويض به موقع و ارائه توصيه های لازم به منظور پيشگيری از کشف آنها .

7-تنظيم ماشين رمز و تغيير سيستم داخلی آن در مواقع اضطراری .

8-دريافت اسناد و مدارک محرمانه واصله از دانشگاه و موسسات دولتی و حراست از آنها بر اساس مقررات مربوطه .

9-کنترل و نظارت و بررسی وضع حراستی مرکز و تهيه گزارشات مورد لزوم .

10-تعيين شيفت کاری نگهبانان و انتظامات و تاييد وصدور گواهی کارکرد ماهانه و نظارت بر امور آنها .

11-توجه کامل به مستندات و دستورالعمل های سيستم مديريت کيفيت .

12-شرکت در دوره های آموزشی شغلی وعمومی به منظور افزايش مهارتهای شغلی.

13- انجام ساير امور محوله که در راستای شغلی که از سوی مسئولين ذيربط ارجاع ميشود.