دوره مهارت های آزمایشگاهی دانشگاه بین الملل یزد

کمیته تحقیقات دانشگاه پردیس بین الملل در نظر دارد تا در صورت تکمیل ظرفیت به برگزاری کارگاه های زیر بپردازد.

اهداف کارگاه: نخستین دوره آموزش کوتاه مدت تکنیک های آزمایشگاه ژنتیک ملکولی برای دانشجویان علاقمند به انجام پروژه های ژنتیکی، ایمنولوژی، بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی و... برنامه ریزی شده است. که در آن تکنیک های معمول آزمایشگاهی به  صورت علمی و نظری آموزش داده می شود و در انتهای دوره آموزش،گواهینامه شرکت در کارگاه به شرکت کنندگان اعطا می گردد.

ظرفیت پذیرش هر دوره 10 نفر می باشد. علاقمندان جهت ثبت نام به کمیته تحقیقات دانشگاه پردیس بین الملل مراجعه فرمایند.

هزینه کارگاه های عمومی برای دانشجویان 50000 تومان به شماره حساب 72520139 بانک رفاه شعبه وحدت یزد بنام درامد خاص دانشگاه بین الملل به شماره شناسه 91671485321002811 می باشد.

مکان برگزاری کارگاه:  پردیس بین الملل دانشگاه پزشکی شهید صدوقی یزد

مخاطبین: دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد رشته هایی نظیر ژنتیک، ایمنی شناسی، ایمنی مواد غذایی، بیوشیمی، میکروبیولوژی  ...و  نیز سایر دانشجولان علاقمند .

اولویت با دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بین الملل می باشد.

 

 عناوین کارگاه آموزشی:

1-    روش تحقیق

2-    روش پروپوزال نویسی

3-    روش مقاله نویسی (فارسی-انگلیسی)

4-    اشنایی با نرم افزار SPSS

5-    اشنایی با نرم افزارENDNOTE

کارگاه ایمنولوژی و میکروبیولوژی

- فن آوری سلول شناسی و کاربرد آن در تحقیقات

-  سترون سازی و آماده سازی و انتخاب محیط کشت

-  انجماد و کشت مجدد (فریز و احیا سلول)

-   پاساژسلولانواع روش های سلول

-  تخلیص آنتی بادی

-   انواع سنجش های ایمنی (الیزا رنگ سنجی)

 - الکتروفورز پروتئین در ژل SDS- PAGE))

- وسترن بلات western blot))

- جداسازی PBMC  و کشت سلول غیر چسبان

- کشت سلول های چسبان

-  آشنایی با برخی از تکنیک های آزمایشگاهی بیوتکنولوژی

-  کلونینگ مولکولی

-   تولید و تخلیص پرئتئین نو ترکیب

-    سنجش آنزیمی و آنالیز داده ها

-  In silico cloning

 

 

کارگاه ژنتیک

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی پردیس بین الملل در نظر دارد جهت آمادگی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مجموعه کارگاه های آموزشی با محوریت تکنیک های مولکولی شامل:

استخراج DNA  و  PCR

استخراج  RND و سنتز cDNA

Real-time PCR

اصول کشت سلول و اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی

برگزار نماید، دانشجویان گروه های علوم پایه می توانند با مراجعه به مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی یا تماس با شماره 09134540637 جهت شرکت در کارگاه ها ثبت نام نمایند.

شروع کارگاه ها 8 اردیبهشت 1397                              Initiates file downloadپوستر