تصاویر مرتبط با مبحث آب

ردیف

عنوان

فایل

1

تصاویر مربوط به شبکه آبرسانی و

تصفیه آب

Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی

Initiates file download 

 

فیلم ها و انیمیشن های مرتبط با مبحث آب

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

drinking -water

Initiates file downloaddownload

2

filteration

Initiates file downloaddownload

3

measure flow

Initiates file downloaddownload

4

reverse osmosis

Initiates file downloaddownload

5

soft water

Initiates file downloaddownload

6

water distribution

Initiates file downloaddownload

7

water overview

Initiates file downloaddownload

8

water overview2

Initiates file downloaddownload

9

water reuse

Initiates file downloaddownload

10

water softing

Initiates file downloaddownload

11

water treatment process 1

Initiates file downloaddownload

12

water treatment process 2

Initiates file downloaddownload

13

water -treatment -plant

Initiates file downloaddownload

14

water-cycle

Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی

Initiates file downloaddownload

تصاویر مرتبط با مبحث فاضلاب

ردیف

عنوان

فایل

1

تصاویر مربوط به شبکه جمع آوری فاضلاب

Initiates file download
 

2

تصاویر مربوط به تصفیه خانه فاضلاب

Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی

Initiates file download 

 

فیلم ها و انیمیشن های مرتبط با مبحث فاضلاب

ردیف

عنوان

دریافت فایل

1

activated sludge picture

Initiates file downloaddownload

2

anaerobic treatment

Initiates file downloaddownload

3

collection network

Initiates file downloaddownload

4

filtration

Initiates file downloaddownload

5

nitrification

Initiates file downloaddownload

6

sewage

Initiates file downloaddownload

7

sewer system

Initiates file downloaddownload

8

treatment link

Initiates file downloaddownload

9

wastewater overview

Initiates file downloaddownload

10

wastewater-treatment

Initiates file downloaddownload

11

wastewater treatment2

Initiates file downloaddownload

12

WastewaterPrimaryTreatment

Opens external link in new windowبازگشت به صفحه اصلی

Initiates file downloaddownload